Choď na obsah Choď na menu
 


Január

2. 1. 2012

Drahé deti,
liek na všetko mám ja i Pán Ježiš Kristus, Boh Izraela a Otec vás všetkých, preto pripravte svoje novoročné predsavzatia a modlite sa za ne, aby váš rok vyšiel bez úrazov a zla vo všetkej svätosti a nie so zlým srdcom. Verte, že dnes som tu a milujem vás. Ponáram vás do srdca Ježišovho i môjho materinského srdca plného nehy a lásky k Bohu a k vám.
(Mária Eve, 1.1.2012)

Drahé deti,
sláva Pánova prebýva na tomto mieste ako i inde v každom chráme Božom vysvätenom i nevysvätenom, kde sa konajú sväté bohoslužby. Preto navštívte tieto miesta a chrámy a milujte ma. I ja som tu bola i Pán, dnes i inokedy. Verte, že Pán zhromaždí dostatok lásky i ľudu pre svoje meno a slovo. Dobre pamätajte, že Pán je veľký Boh a nielen Pán, ale i Mária sú veľkí.
(Mária Eve, 10.1.2012, KKJKM)

Zjavenia Panny Márie a svätcov na sviatok Sv. Hilára, 16.1.2012, v Modre

Drahé deti,
liek pre svoje meno vám dám dnes a i lásku. Zohrejte sa v mojom náručí a čiňte pokánie zo zanedbávania toho, čo zanedbávate. Verte, že vo svetle cirkvi to spoznáte, že niečo zanedbávate. I ja som sa snažila o budovanie viery a o lásku Pánovu a k evanieliu. Milujte evanielium a potom sa zbadáte vo viere a v láske viac ako iní.
(Mária Eve, 13.1.2012, Sv. Hilára, KŠKM)

Drahé deti,
láska vie čo má robiť v tichosti a pokore, aby docielila pokoj Boží, preto sa jej poddajte a milujte Pána čo najviac. Zamestnajte svoje srdce v službe Pánovi a vrúcne hľadajte ticho a lásku. Som tu i Pán i Mária a Sv. Bernard. Tešte sa z nás! Milujeme vás. Ponáram vás do srdca Máriinho i môjho svätého srdca plného ruží.
(Sv. Terézia Eve, 13.1.2012, Sv. Hilára, KŠKM)

Drahé deti,
keď vojde do môjho obydlia chrámu môjho sveta a mňa ako svätca, znenávidíte hriech, ja vás požehnám radosťou, čistotou a svätosťou. Vyzývam vás preto na takéto pokánie, aby ste sa mnou zaoberali. Verte, že to je svätá vec a vôľa Božia pre vás. Preto ma milujte, lebo zvod sveta len tak prekonáte, že zodvihnete svoje srdcia ku mne. Verte, že deti sú na slávu Božiu a milujte svoje deti a šírte moje posolstvá i im.
(Sv. Bernard Eve, 13.1.2012, Sv. Hilára, KŠKM)

Drahé deti,
sedíte tu a počúvate, tým ma milujete a ja som tu a milujem vás preto sa na mňa pozrite na kríži a milujte ho, lebo je svätý a ja prebývam tam, kde je môj obraz i Slovo i skutok Boží. Zožeňte viac skutkov milosrdenstva a zohrejte si tak svoje srdcia a verte, že v tom nájdete záľubu a vieru a pokoj. Stráňte sa nečistého a zlého človeka a modlite sa za neho. Verte, že Pán zariadi všetko pre vás i pre vaše dobré životy. Som tu a milujem vás, modlite sa, modlite sa, modlite sa.
(Ježiš Eve, 13.1.2012, Sv. Hilára, KŠKM)

Zjavenia Panny Márie a svätcov na sviatok Sv. Marcela, 16.1.2012, v Modre

Drahé deti,
láska Pánova vzkriesi moje telo a to je cirkev. Preto zotrvávajte v dome Božom a ohrievajte sa v láske a vo vykúpení cez Krv Kristovu. Verte, že je tu i Pán i Bernard i Sv. Terézia a ja. Ponáram vás do svetla môjho posolstva a do lásky, ktorá prevyšuje každý rozum.
(Mária Eve, 16.1.2012, KŠKM) 

Drahé deti,
lákanie Pánovo je v mojom srdci a lákanie môjho srdca je Pán a jeho Eucharistia, preto zodvihnite svoje srdcia k Slovu a zožeňte viac lásky a nehy pre moje zjavenia a posolstvá. Verte, že láska je v mojom dome a v kaluži krvi, čo som za vás prelial, preto ma milujte viac a verte, že i ja, Ježiš, som tu v svojej Eucharistii a vy si ju berte všetci i Eva.
(Ježiš Eve, 16.1.2012, KŠKM)

Drahé deti,
láska Kristova letí do vás a aj do pána farára, zohrejte sa u neho na Eucharistii i Eva. I ja som tu a milujem vás. Dajte Pánovi viac lásky i nehy. Dobre verte, že i Pán zohrial srdce v náručí cirkvi a to svojej Matky, cirkvi židovskej, preto vy slávte u svojej matky, cirkvi katolíckej Eucharistiu. Verte, že niet Boha okrem Pána Ježiša Krista, Boha katolíckeho.
(Bernard Eve, 16.1.2012, KŠKM)

Drahé deti,
lákanie tohto sveta je sláva a bohatstvo i móda a iné zvody. Darujte mi lásku i vieru a milujte ma viac a viac a dokedy sa nebude veriť tak ako sa má, nemá vaše pôsobenie v cirkvi ovocie Ducha. Preto učiňte pokánie z nevery a zvodu a chcite mňa i Pána i Eucharistiu i Máriu a jej zjavenia. Dobre rešpektujte svoje slovo i keď je tu radosť z cirkevníctva. Som rada, keď sa budete milovať navzájom.
(Terézia Eve, 16.1.2012, KŠKM)

Zjavenia Panny Márie a svätcov, 27.1. 2012 v Bratislave

Drahé deti,
verte, že i ja, Sv. Barbora, milujem vôňu tohto kostolíka a vás všetkých. Zodvihnite svoje srdcia v pokornej modlitbe ku mne i Bohu a ja vás požehnám pokojom a láskou sladkou ako med. Dajte pozor na škriepky a vyhnite sa im. Toto je moja i Pánova vôľa i rada pre sväté deti Božie katolícke, aby pretrvávali v chráme, kde je pokoj a Eucharistia. Ponáram vás do svetla svojho múdreho poradenia i lásky Pánovej i mojej.
(Sv. Barbora Eve, 27.1.2012, KSL, BA)

Drahé deti,
láska pretrváva i v tomto chráme a preto som tu a žehnám vás a milujem, keď sem chodievate na modlitby a milujem tento dom Boží s krásnym slovom a výzdobou. Dožičte si návštevu chrámu i počas dňa a modlite sa v ňom, keď je otvorený. I ja som tak robieval i moji učeníci. Ponáram vás do svetla tohto posolstva a jeho lásky i rady Božej.
(Ježiš Eve, 27.1.2012, KSL, BA)

Drahé deti,
viera a láska sú moje a sú v tomto dome Božom pre vás v podobe sviatostí i posolstva. Dobre pamätajte, že ja som Matka a preto ma uctievajte ako svoju matku. Dobre verte, že matka miluje a kŕmi svoje deti všetkým čím môže a čo je dobré a stále ich kŕmi a kŕmi, mliekom, medom i slovom Božím i mariánskymi posolstvami. Buďte všetci také matky. I ja som matka i vy a preto kŕmte svoje deti pokrmami dobrými, výživnými a teplými, plnými všetkého pre rast. Takto chápte aj cirkev.
(Mária Eve, 27.1.2012, KSL, BA)

Drahé deti,
lákanie tohto chrámu je o láske Kristovej a jeho kráse, nádhere jeho príbytku i Slova čistého ako kryštálový prameň rútiaci sa z neba, preto zachovajte vernosť návšteve tohto chrámu jezuitského a milujte ho vrúcne, podporujúc ho. Verte, že ho milujem a preto sem chodievam. Radím vám, aby ste zotrvali vierou v každom dobrom činení a skutky prinášali Bohu denne na oltár.
(Mária Eve, 27.1.2012, Jezuiti, BA)

Drahé deti,
sladká Mária ničí naše srdcia i oči otvára za láskou Kristovou, aby ste za ním prahli a videli ma v tomto dni i v tomto kríži a nielen Pána, ale i mňa milovali vrúcnejšie a preto ma prijmite za vašu Matku a slúžte omše z lásky k môjmu Synovi a Slovu. Ponáram vás do svetla môjho proroctva a posolstva lásky.
(Mária Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)

Drahé deti,
láska ktorou vás milujem i Panna Mária ju má, je horlivá k Slovu a k Eucharistii a to prijímajte a rešpektujte. Preto nevynechávajte Eucharistiu bez Pána a len tak, ale milujte ma cez ňu. Verte, že to je pravá cesta a to som ja, Ježiš. Ponáram vás do svetla tohto príkazu a posolstva môjho i do lásky Božskej prítomnosti môjho veličenstva. Zotrite si každú slzu a milujte ma ako najviac môžete.
(Ježiš Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)

Drahé deti moje kniežacie,
verte, že i ja, Sv. Gabriel archanjel som tu a poslaný som pre vás s posolstvom o láske ku Kristu, ktorá je taká milá, že nemá miesta tam, kde sa škriepka neústupne rozťahuje na úkor Márie, Boha i Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel. Verte, že i ja som tu a to je svedectvo pravosti a sily zjavení Evy a jej lásky a svätosti podobnej svätosti Panny Márie i Pána. Verte!
Verte! Verte!
(Gabriel Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)

Drahé deti,
verte, že niet Boha okrem Pána Ježiša a Otca nebeského nášho, ktorý je ten istý a jeden. Verte, že i dnes Pán koná ako živý Boh a vidí, čo treba cirkvi a preto ma posiela s posolstvami skrze Evu. Verte, že niet Boha okrem Pána Ježiša! Zotrite každú zlobu z tabule svojho srdca a milujte viac mňa i Pána i Máriu. Dobre pamätajte, že niet Boha okrem Pána Ježiša a že Boh je veľký a že je to moja radosť a slasť ho obdivovať a spoznávať. Toto je posolstvo Sv. Bernarda z Clairvaux.
(Sv. Bernard Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)

Drahé deti,
sladká milosť je v spasení a v Eucharistii na sv. omši, preto prijímajte vieru a s ňou i pôsobenie kňazov v tomto chráme. Zotrite si každé previnenie, svojou horlivosťou strážte svoju čistotu a svätosť a preto sa milujte navzájom a žehnajte sa! Toto som ja, Sv. Terézia z Lisieux bola v Františkánskom kostole v Bratislave a zjavila som sa ako chodím v nebi v čiernom rehoľnom rúchu s bielym. Verte, že vás milujem a budem milovať. Preto prijmite túto ružu v podobe bratstva s Evou a posolstva.
(Sv. Terézia Eve, 27.1.2012, Františkáni, BA)